Vyhľadávanie
Anketa
Páčia sa Vám naśe nové stránky?
Informácie

Dnes má meniny :


Počasie online

Úvod

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                   P o z v á n k a.

       Starosta obce v zmysle § 12 odst. 2 zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov
                                                                         z v o l á v a
riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Predmieri, ktoré sa uskutoční dňa
                                                   13.12.2017 t.j. streda o 16.30 hod.
v zasadačke Obecného úradu v Predmieri s týmto programom:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola uznesenia
3. Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Predmier č. 05/2017 o určení miesta
    a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole
    Jozefa Ignáca Bajzu Predmier, ktorej zriaďovateľom je Obec Predmier
4. Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Predmier č. 06/2017 o dani
    z nehnuteľností na rok 2018
5. Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Predmier č. 07/2017 o určení výšky
    príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskom klube detí pri
    Základnej škole Jozefa Ignáca Bajzu, Bajzova 2, Predmier
6. Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Predmier č. 08/2017 o čistote obce
    Predmier a verejnom poriadku
7. Schválenie Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Predmier č. 04/2016
    o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o určení sumy úhrady, spôsobe určenia úhrady a platenia úhrady za              sociálne služby v Zariadení opatrovateľskej služby Predmier
8. Úprava rozpočtu obce za rok 2017
9. Schválenie rozpočtu Obce Predmier v príjmovej a výdavkovej časti na roky 2018-2020
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Uznesenia
13. Záver

V Predmieri 07.12.2017                                             Ing. Viliam Čillík, starosta obce
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROZPOČET  OBCE

- návrh rozpočtu obce na rok 2018

si môžete pozrieť tu :   

             ROZPOČET OBCE_2018 - Návrh.doc

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBEC   PREDMIER

                                  oznamuje rodičom,

že žiadosť o prijatie dieťaťa od 1 do 3 rokov do detských jaslí,

môžu priebežne zasielať na obecný úrad.

Termín otvorenia detských jaslí je november 2017.

Návrh VZN si môžete pozrieť tu :   VZN-4-2017-detské jasle.doc

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Biologicky rozložiteľný odpad  (BRO)

 Zelený kontajner je určený iba na triedený biologicky rozložiteľný odpad!
 
 NIE NA ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD  !!!
 
Do zeleného kontajnera je možné odložiť nasledovný biologický odpad :
trávu a lístie (voľne sypané bez igelitových obalov a vriec),
drobné konáre a kríky (dlžka konárov max.50 až 60 cm),
šupy zo zeleniny a ovocia,
drobné zvyšky potravín (voľne sypané bez akýchkoľvek obalov,
nádob a vreciek).
 
Biologicky rozložiteľný odpad je odvážaný priamo na kompostovisko.
V prípade, že v kontajnery bude uložený odpad, ktorý tam nepatrí, kontajner bude musieť byť vyvezený na skládku za poplatok účtovaný podľa hmotnosti odpadu a uskladnenie. 
 
Zelené kontajnery na BRO budú pristavené v mesiacoch apríl až október :
- na školskom dvore za ŠH,
- za Krížnou ulicou pri ŽSR,
- pri podchode ŽSR za ihriskom FK (za Mládežníckou ulicou),
- na pozemku oproti Pekárni (pri Lodube),
- na ulici Za záhradami (za starou Jednotou),
- v uličke k ŽSR na dolnom konci.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                          O z n a m.

                Základná škola Jozefa Ignáca Bajzu
je zapojená do environmentálnych projektov na zber recyklovateľných odpadov, ktoré môžete odovzdávať v škole.
 
Elektrozariadenia a použité batérie, ktoré chcete odovzdať, môžete priniesť do školy, drobné elektrozariadenia vložiť do pripravených kontajnerov za školskými dielňami a väčšiu bielu techniku zložiť na asfaltovú plochu za dielňami.
Použitý rastlinný olej určený na odovzdanie musí byť precedený, preliaty do plastovej fľaše, uzatvorený a označený menom a triedou, ktorej sa pripíšu body. 
Olej v uzavretej nádobe (fľaši) môžete priniesť do školy a odložiť na asfaltovú plochu pri dieľňach  - do plastového kontajnera na použitý olej.   
Plastové fľaše odovzdávajte zabalené vo vreciach, označené číslom ročníka, ktorému ich chcete venovať.
Fľaše vo vreciach môžete priniesť do školy a zložiť ich na asfaltovú plochu za dielňami.
 
Zber použitých a nefunkčných elektrozariadení, batérií, plastových fliaš a použitého rastlinného oleja robíme pre životné prostredie, to znamená aj pre seba a našu budúcnosť. Naším cieľom je prehĺbiť znalosť žiakov v oblasti recyklácie odpadov a umožniť im osobnú skúsenosť so spätným odberom použitých materiálov.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 
 
 

 

 
Zdielať:www.del.icio.uswww.facebook.com