Vyhľadávanie
Anketa
Páčia sa Vám naśe nové stránky?
Informácie

Dnes má meniny :


Počasie online

Úvod

P O Z V Á N K A

       Starosta obce v zmysle § 12  odst. 2  zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov  

z v o l á v a

 riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Predmieri, ktoré sa uskutoční dňa

14.12.2016 t.j.  streda o 17.00 hod.

v zasadačke Obecného úradu v Predmieri s týmto 

programom: 

  1. Otvorenie zasadnutia.

  2. Kontrola uznesenia.

  3. Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 05/2016 o určení výšky príspevku

      na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskom klube detí pri Základnej

      škole  Jozefa Ignáca Bajzu, Predmier.

  4. Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 06/2016 o dani z nehnuteľností na 

      rok 2017.

  5. Inventarizácia dlhodobého hmotného majetku a drobného hmotného majetku obce 

      a materiálu CO k 31.12.2016.

  6. Úprava rozpočtu obce za rok 2016.

  7. Schválenie rozpočtu Obce Predmier  v príjmovej a výdavkovej časti na roky 2017 – 2019.

  8. Rôzne.

  9. Diskusia.

10. Uznesenia.

11. Záver.

   

V Predmieri, dňa:  08.12.2016                      Ing.Viliam Čillík, v.r.

                                                                             starosta  obce  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                    NÁVRH   ROZPOČTU

Návrh rozpočtu obce na rok 2017 si môžete pozrieť tu :   ROZPOČET_2017-Návrh.doc

Návrhy nových VZN si môžete pozrieť tu :  

VZN-05/2016_o_urceni_vysky_prispevku_na_ciastocnu_uhradu_nakladov_v_ŠKD.doc 

VZN-06/2016_o_dani_z_nehnuteľnosti_na_rok_2017.doc 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                             

 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                          O z n a m.

                Základná škola Jozefa Ignáca Bajzu
je zapojená do environmentálnych projektov na zber recyklovateľných odpadov, ktoré môžete odovzdávať v škole.
 
Elektrozariadenia a použité batérie, ktoré chcete vyhodiť, môžete priniesť do školy, v čase vyučovania odovzdať školníkovi, v poobedňajších hodinách môžete drobné elektrozariadenia vložiť do pripravených kontajnerov za školskými dielňami a väčšiu bielu techniku zložiť na asfaltovú plochu za dielňami.
Použitý rastlinný olej určený na odovzdanie musí byť precedený, preliaty do plastovej fľaše, uzatvorený a označený menom a triedou, ktorej sa pripíšu body.
Olej môžete priniesť do školy a v čase vyučovania odovzdať školníkovi.  
Plastové fľaše odovzdávajte zabalené vo vreciach, označené číslom ročníka, ktorému ich chcete venovať.
Fľaše vo vreciach môžete priniesť do školy, v čase vyučovania odovzdať školníkovi, v poobedňajších hodinách môžete vrecia zložiť na asfaltovú plochu za dielňami.
 
Zber použitých a nefunkčných elektrozariadení, batérií, plastových fliaš a použitého rastlinného oleja robíme pre životné prostredie, to znamená aj pre seba a našu budúcnosť. Naším cieľom je prehĺbiť znalosť žiakov v oblasti recyklácie odpadov a umožniť im osobnú skúsenosť so spätným odberom použitých materiálov.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Biologicky rozložiteľný odpad  (BRO)

 Zelený kontajner je určený iba na triedený biologicky rozložiteľný odpad!
 
 NIE NA ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD  !!!
 
Do zeleného kontajnera je možné odložiť nasledovný biologický odpad :
- trávu a lístie (voľne sypané bez igelitových obalov a vriec),
- drobné konáre a kríky (dlžka konárov max.50 až 60 cm),
- šupy zo zeleniny a ovocia,
- drobné zvyšky potravín (voľne sypané bez akýchkoľvek obalov,
nádob a vreciek).
 
Biologicky rozložiteľný odpad je odvážaný priamo na kompostovisko.
V prípade, že v kontajnery bude uložený odpad, ktorý tam nepatrí, kontajner bude musieť byť vyvezený na skládku za poplatok účtovaný podľa hmotnosti odpadu a uskladnenie.
 
Zelené kontajnery na BRO budú pristavené od 12.4.2016 :
- na školskom dvore pri cintoríne,
- na pozemku oproti Pekárni (pri Lodube),
- pri podchode ŽSR za futbalovým ihriskom, za Mládežníckou ulicou.
 

 

 
Zdielať:www.del.icio.uswww.facebook.com