slider_table
 • 32/slider/4ecfd_1d3aebc7c00bdefd93a0bd3233588a85.jpg
 • 32/slider/4ecfd_3a70f2e1dc8cfddb0c063059cd6bb755.jpg
 • 32/slider/4ecfd_6f9f9eb5ca00d9c6fa9e1a118ca633fa.jpg
 • 32/slider/4ecfd_7f6ec36cb7d7d99248c5d1c60e95e488.jpg
 • 32/slider/4ecfd_8fe357cdd93503962a319510e21405b3.jpg
 • 32/slider/4ecfd_9de9e0140d75760dd7842901ef6402a5.jpg
 • 32/slider/4ecfd_029aee905e68e9836c6b52f0d16081ae.jpg
 • 32/slider/4ecfd_74c4463b3f51fe48f0e7a5f5fb5d1bba.jpg
 • 32/slider/4ecfd_79a6096f7b4c2150e025adbdf6761891.jpg
 • 32/slider/4ecfd_81b42422cc06fe7e37f0564e434388b3.jpg
 • 32/slider/4ecfd_160d9e74b45c9ca27a384925f946bf34.jpg
 • 32/slider/4ecfd_167a1208bfafdaa450815e5d60f94277.jpg
 • 32/slider/4ecfd_879ad6d205c84541d6dceab6938af93d.jpg
 • 32/slider/4ecfd_978f77dcc973d7eb2d89c0948814e6f5.jpg
 • 32/slider/4ecfd_18063b90ddfbe1688a9ad08929304b22.jpg
 • 32/slider/4ecfd_472548cab9966d1463c293651b0710aa.jpg
 • 32/slider/4ecfd_aab6d212b2cb80fdd502b875e2632030.jpg
 • 32/slider/4ecfd_b74e86de7b9af83cd222e1b363a00520.jpg
 • 32/slider/4ecfd_d24462166bd4e8e54f04ad42ba214c3e.jpg
 • 32/slider/4ecfd_e46069b029918729819e049ffc320175.jpg
 • 32/slider/9bba8_ed7ce06c91876d5f2b27562b4520303b.jpg
 • 32/slider/9bba8_f3a855d21f4fe4aeb766ad9552259047.jpg
 • 32/slider/9bba8_f6077aab445e8994c76cb4fa57ff4b0b.jpg
 • 32/slider/9bba8_fed3437d1a1ceb8fa2e47c8f223397cb.jpg
 • 32/slider/9bba8_ffb81d749a79266322acadda2784ac82.jpg
Zariadenie opatrovateľskej služby

Zariadenie opatrovateľskej služby  a  Zariadenie  pre seniorov

Predmier č. 333, 013 51 Predmier.

____________________________________________________________

 

História    zariadenia :

Zariadenie opatrovateľskej služby ( ďalej len ,, ZOS“ ) vznikla ako rozpočtová organizácia, od 03.02.1997, ktorého zriaďovateľom bol Okresný úrad Bytča. Prevádzka zariadenia bola financovaná  z Ministerstva financií SR ( ďalej len ,,MF SR“) a  z  úhrad  klientov  zariadenia.

V čase otvorenia zariadenia bola kapacita zariadenia 7 klientov a 6 zamestnancov ( vedúca zariadenia a 5 opatrovateliek.) Vízia vzniku takéhoto malého zariadenia bola taká, aby  zariadenie čo najviac pripomínalo  rodinné prostredie. Zariadenie bolo zriadené v Obci Predmier  v rodinnom dome s veľkou záhradou. Klienti boli do zariadenia zväčša prijímaní na 3 mesiace  a  potom premiestnení buď do domova dôchodcov, alebo do domáceho prostredia. Vzhľadom na nedostatok miest v domove dôchodcov (t. č. zariadenie pre seniorov) a veľký záujem o takýto druh sociálnej služby bola zvýšená kapacita klientov  zariadenia na 11 miest a 7 zamestnancov (1 vedúca zariadenia a 6 opatrovateliek.).

Od 01.07.2002 prešlo zariadenie pod nového zriaďovateľa a to Obec Predmier. Zariadenie bolo ďalej financované z MF SR a z úhrad klientov zariadenia podľa VZN Obce Predmier.

Od 01.01.2012 sa  opäť zvýšila  kapacita  zariadenia na 14 klientov .  Pre   záujem     klientov o umiestnenie v našom zariadení čo v najdlhšom čase sa zmluva o umiestnení v ZOS dáva na dobu určitú aj na dlhší čas ako na 3 mesiac a to podľa nutnosti poskytovania sociálnej služby.

Od 01.01.2013  prešlo  financovanie  poskytovania sociálnej služby  v    ZOS   z   Ministerstva financii  SR  na  Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR   a ďalej zostalo financovanie aj  z   úhrad  od klientov zariadenia podľa VZN Obce Predmier.

Aby sa zvýšila kvalita života našich klientov  zariadenie prešlo výraznou rekonštrukciou, ktorú financovala Obec Predmier zo svojho rozpočtu. Od 26.8.2019 v jednej budove vznikli dve zariadenia a to zariadenie opatrovateľskej služby s kapacitou 14 miest a zariadenie pre seniorov  s kapacitou 6 miest. Rekonštrukciou zariadenia sa zväčšili priestory bývania pre klientov a zlepšila sa bezbarierovosť – výťah. Súčasne sa zvýšil aj počet zamestnancov na 8 opatrovateliek , sociálny pracovník , praktická sestra upratovačka a riaditeľka zariadenia.

 

 

 

V zariadení opatrovateľskej služby  sa poskytuje sociálna služba  na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 ( zákona o sociálnych službách  č. 448/2008 Z.z.   a    o  zmene  a  doplnení   zákona    č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.)   ak  jej  nemožno  poskytovať opatrovateľskú  službu.

V zariadení opatrovateľskej služby sa

a )poskytuje:

 1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby
 2. sociálne poradenstvo
 3. ošetrovateľská starostlivosť
 4. ubytovanie
 5. stravovanie
 6. upratovanie , pranie, žehlenie  a  údržba bielizne a šatstva

b) utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí.

 

Podľa § 35 v zariadení pre seniorov (ZpS) sa poskytuje sociálna služba :

a)      fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej  IV  podľa  prílohy č. 3. zákona o sociálnych službách, alebo

b)      fyzickej osobe, ktorá dovršila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych   dôvodov.

 

V zariadení pre seniorov sa

a)      poskytuje

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,

2. sociálne poradenstvo,

3.sociálna rehabilitácia,

4.ošetrovateľská starostlivosť

5.ubytovanie,

6.stravovanie,

7.upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,

8.osobné vybavenie,

     b)    utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí,

     c)    zabezpečuje zájmová činnosť,

 

 

POTREBNÉ       TLAČIVÁ

pre zaradenie do poradovníka čakateľov  o  umiestnenie v Zariadení opatrovateľskej služby (,, ďalej len ,, ZOS ´´)  alebo     v Zariadení  pre  seniorov Predmier   ( ďalej len ,, ZpS ´´),     prípadne pred umiestnením do  zariadení  je  potrebné predložiť zariadeniu:

 

-          žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby,

-          vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu,    

( v ktorom je overený podpis žiadateľa na matrike  alebo u notára)

-          výšku  príjmu žiadateľa  (aktuálny príjem -  výška dôchodku – rozhodnutie ... ),

-          posudok o odkázanosti na sociálnu službu v ZOS alebo v ZpS  

-          právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v ZOS alebo v ZpS  

 

Potrebné tlačivá pre naše zariadenia nájdete v prílohe dole

 

Zariadenie opatrovateľskej služby sa nachádza spoločne v budove so zariadením pre seniórov

 

 

 

Kontakt:

 

 

0948 594155  – ZOS a ZPS

0917 680491 -Mgr. Mária Drevenáková - riaditeľka zariadenia 

e-mail: zos@predmier.sk

 

Adresa:

013 51  Predmier 333

Zariadenie opatrovateľskej služby
fotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotky